0081

รศ.ดร.อุไรวรรณ ปิติมณียากุล

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)