0065

รศ.น้ำอ้อย สายหู

วุฒิการศึกษา :

–  สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2529.
–  สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
การออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ (Museum & Exhibition Design)
การออกแบบโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten design)
การออกแบบรีสอร์ท (Resort & Hotel Design)
ศูนย์การเรียนรู้ (Interior Architecture Design for Learning Center)
ศูนย์ศิลปะบำบัด

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในไทย, การออกแบบโรงเรียนแนวทางเลือก, การออกแบบนิทรรศการ

งานวิจัย

น้ำอ้อย สายหู. (2563). การศึกษาเครื่องเรือนไทยกรณีศึกษามูลนิธิจักรพันธุ์ โปษยกฤต. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วีระยุต ขุ้ยศร และ น้ำอ้อย สายหู. (2563). การศึกษาเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติในโครงการออกแบบ กรณีศึกษา สำนักงานอาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). การออกแบบโรงเรียนระดับมัธยมในแนวการศึกษาวอลดอร์ฟ. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดใหญ่สุวรรณาราม, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, วัดคงคาราม. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). โครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดคงคาราม. วารสารสภาพแวดล้อมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, (2), 33-44.

น้ำอ้อย สายหู. (2548). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดคงคาราม. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2547). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดในจังหวัดเชียงใหม่. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ตำราเรียน

น้ำอ้อย สายหู. (2553). ความรู้พื้นฐานในงานวิจิตรศิลป์. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดใหญ่สุวรรณาราม, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, วัดคงคาราม. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). ออกแบบทัศนศิลป์ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2543). การประยุกต์ใช้งานวิจิตรศิลป์สู่งานตกแต่งภายในกรณีศึกษาเรื่องสี. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2543). วิจิตรศิลป์ 4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บทความวิชาการ

วีระยุต ขุ้ยศร และ น้ำอ้อย สายหู. (2565). ระดับความพึงพอใจต่อกระบวนการการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติในโครงการออกแบบภายในอาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 35(2), 164-178.

Nam-oi SAIHOO. (2017). The study of color scheme of mural painting and decoration in Interior and exterior Temples in North-Eastern part of Thailand. (Case study: Temple in Khonkaen), The 4th International conference on Arts and Humanities 2017(ICOAH2017). Colombo. SRI LANKA. 18-33.

ปภัชญา  วิเศษบุปผากุล, และน้ำอ้อย  สายหู. (2559). การศึกษาแนวทางการจัดแบ่งพื้นที่ภายในห้องเรียนชั้นอนุบาล : กรณีศึกษา โรงเรียนรัฐบาลในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา. บทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Graduate Integrity: GI 7), (7), 36-49.

น้ำอ้อย สายหู. (2558). ศาลากลางบ้าน ชนเผ่าละแว. ใน สุรพล สุวรรณ (บ.ก.) บันทึกมรดกความงามทางวัฒนธรรมลาวใต้ แขวงจำปาสัก แขวงเซกอง และอัตตะปือ. (น.32-37) กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แผงไทย.

น้ำอ้อย สายหู. (2552). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดสระบัวแก้ว. วารสารสภาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (2), 75-83.

น้ำอ้อย สายหู. (2551). ศาลากลางบ้าน ชนเผ่าละแว. วารสารสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 1(3), 34-37.

น้ำอ้อย สายหู. (2550). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดใหญ่สุวรรณาราม, วัดเกาะแก้วสุทธาราม, วัดคงคาราม., การประชุมวิชาการนานาชาติ สารัตถะวิพากษ์ International Symposium on Architecture & Culture in Suvarnabhumi, August 16-17, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ.

น้ำอ้อย สายหู. (2549). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดคงคาราม. วารสารสภาพแวดล้อมภายใน. คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สจล. ฉบับที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2549.

น้ำอ้อย สายหู. (2548). การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษา วัดในจังหวัดเชียงใหม่. การประชุมวิชาการสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC). วันที่ 7 ตุลาคม 2548, กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

น้ำอ้อย สายหู. (2543). บทบาทและรูปแบบพิพิธภัณฑสถาน, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 2(1) : 23-30.

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี