0017

รศ.โอชกร ภาคสุวรรณ

วุฒิการศึกษา :
  • M. Arch. / The Univ. of Oklahoma, USA., 2538
  • B.S. Arch. / Tennessee State Univ., USA., 2535

ความเชี่ยวชาญ
สอนในวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีทางอาคาร และวิชาแนวความคิดทางสถาปัตยกรรม Architectural Design and Construction process
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
สถาปนิกวิชาชีพ ใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิก

ความสนใจ / อื่นๆ
สัดส่วน มาตราส่วน Human Scale และ Miniature scale รวมถึงงานปั้น sculpture anatomy

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :

ตำราเรียน
–  กราฟิกในการแก้ปัญหา สำหรับสถาปนิกและนักออกแบบ (ฉบับปรับปรุง 2551)
–  โรงเรียนประถม1-6 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม StudioProject 2/2552
–  วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม 2552 กระบวนการและผลงานการออกแบบ
บทความวิชาการ
–  ระบบทางส่งน้ำโรมัน / วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉบับที่ 21 ปีที่ 17  พ.ศ. 2558 Vol 20/2015
–  อย่างไรคือสถาปนิก วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2546
–  สถาปนิกกับงานสถาปัตยกรรม  วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2547

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/
        –  โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรม ปีพ.ศ.2556

วิชาที่สอน
–  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
–  02216107 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
–  02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
–  02216306 เทคโนโลยีทางอาคาร 5
–  02216112 แนวความคิดทาง