20230112-003

รศ.รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม.(เทคโนโลยีอาคาร) / จุฬาฯ, 2544
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2540

ความเชี่ยวชาญ
Building technology
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
วัสดุ (Material)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
Energy conservation in residential building

ความสนใจ / อื่นๆ
Sensor technology, Programing, Material developrment, Building standard

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :
บทความวิชาการ
        –  ณุวีร์  เกตุแก้ว, สุพัฒน์  บุณยฤทธิกิจ และรุ่งโรจน์  วงศ์มหาศิริ. วิจัยนำร่องภาวะน่าสบายทางด้านอุณหภูมิและอุณหภูมิภายในเรือนไม้เดี่ยวอีสานร่วมสมัยจากกลุ่มตัวอย่าง กรณีศึกษา : ชุมชนวัดร่องมันเทศอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. ใน        โครงการประชุมระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่  7(GI7),  10-22.
        –  อิทธิพลของการใช้สีทาผนังภายนอกต่อการประหยัดพลังงานของบ้านพักอาศัยในกรุงเทพมหานคร / วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ฉ.ที่ 18 ปีที่ 16 พ.ศ. 2557
        –  สถาปัตยกรรมในเชิงวิทยาศาสตร์ ใน “Builder News” ฉบับที่ 48, 2549.
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
        –  โครงการจัดทำแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป การเคหะแห่งชาติ
        –  โครงการศึกษาวิจัยวัสดุผนังเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  :  กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
วิชาที่สอน
–  02216101 ออกแบบเบื้องต้น
–  02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
–  02216301 พื้นฐานวัสดุและการก่อสร้าง
–  02216302 เทคโนโลยีทางอาคาร 1
–  02216313 เทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
–  02216401 สื่อดิจิตอลเพื่อการออกแบบ
–  02216311 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม