20210819-003

รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์

วุฒิการศึกษา
• ระดับปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2536 (สถ.บ.)
Bachelor of Architecture (B.Arch)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ระดับปริญญาโท Master of Architecture 1997 (M.Arch)
The University of Arizona, Tucson, USA.

ความเชี่ยวชาญ
-Energy- Efficient Design & Ecology Architecture / Building Technology / Law and Regulation for Building Design / Tropical Architecture
-การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
-สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
-ด้านพลังงาน / พลังงานทางเลือก (Energy / Alternative Energy)
-การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community and Social Development)
-การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมไทยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติการฝึกอบรม
– หลักสูตร “การบริหารงานสำหรับผู้บังคับบัญชาระดับกลาง รุ่นที่ 2” กันยายน 2548 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
– หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบวิจัยเดี่ยวและวิจัยชุดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2548” จากสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
– หลักสูตร “Basic Understanding Course for Basic Acoustics” จาก Mason Acoustics Research & Development Center เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549
– หลักสูตร “มาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารตามหลักเกณฑ์ใหม่ (พ.ร.บ. อนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2550)” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 12 -14 ธันวาคม 2550
– อบรมเรื่อง “แนวทางการบังคับใช้กฎกระทรวงการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน” จัดโดย สำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
– อบรมเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการพลังงานในอาคาร” จัดโดย มหาวิทยาลัยศรีปทุมร่วมกับบริษัท อินโนเวชั่นเทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2552
– อบรม “หลักสูตรผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม รุ่น 4 (Research & Innovation Executive Programme) : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ (KWIT) เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2559

เกียรติบัตร / รางวัล
-2555 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-2558 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-2564 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวิชรมงกุฎ, กรรมาธิการวิชาการ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
(2 สมัย: 2547-2549/2549-2551), กรรมการตัดสินการประกวดองค์กรและนักอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2548-2554 (Thailand Energy Award 2005-2011) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
-2550-2558 กรรมการวิชาการคณะที่ 887 (กว.887) ด้านมาตรฐานประสิทธิภาพการทำงาน (Ergonomic), สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
-2552 คณะทำงานกลุ่มย่อยจัดทำแผนปฏิบัติการตามกรอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี กลุ่มพลังงานลม, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
-2550-2552 กรรมาธิการวิชาการ พิจารณาและจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 1 และ 2 (กลุ่มอุปกรณ์วัสดุประเภทกระจกและฉนวน), กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
-2550-2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวุฒิด้านวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง โครงการดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก ของสถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
-2550 กรรมการพิจารณาและจัดทำหลักสูตรมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงานในอาคารหลักเกณฑ์ใหม่ (ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) ของคณะทำงานที่ปรึกษา บริษัท เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ พพ.
-2550 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีและวัสดุก่อสร้างอาคาร (กลุ่มที่ 1) โครงการศึกษาวิจัยและจัดทำแผนพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานของประเทศ (Energy Road-Map) ของคณะทำงานที่ปรึกษาบริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ พพ., กรรมการผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ เข้าร่วมประชุมสภาสถาปนิกและสมาคมสถาปนิกระดับอาเซียนประจำปี 2007 (ARCASIA 2007 – 28th Council Meeting and Forum 14) ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา, ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินฝ่ายไทย ประจำคณะกรรมการประกวดการอนุรักษ์พลังงานดีเด่นของอาเซียน ประจำปีค.ศ. 2005, 2006 และ 2007 (Board of Judges for ASEAN EE&C Best Practices Competition for Energy Efficient Buildings under ASEAN Energy Awards) จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา (2005) ประเทศ ส.ป.ป.ลาว (2006) และประเทศสิงคโปร์ (2007), คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร), ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

โครงการบริการวิชาการ / โครงการวิจัย
-2560-2561 โครงการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยการติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สจล. / บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด(นักวิจัย)
-2560 โครงการพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดริมน้ำ (หัวหน้าโครงการ) สจล., โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน กรณีศึกษา : ณ พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง (หัวหน้าโครงการ) สจล., โครงการฝึกอบรม Thai Green Building Expo and Conference
-2559-2560 โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 และปี 2560, กระทรวงพลังงาน (ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม : ที่ปรึกษา)
-2560-2561 โครงการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยการติดตามและประเมินผลเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชนอย่างมีส่วนร่วม สจล. / บริษัท เชฟรอนประเทศไทย จำกัด(นักวิจัย)
-2560 โครงการพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตลาดริมน้ำ (หัวหน้าโครงการ) สจล., โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน กรณีศึกษา : ณ พื้นที่ชุมชนในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง (หัวหน้าโครงการ) สจล., โครงการฝึกอบรม Thai Green Building Expo and Conference
-2559-2560 โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 และปี 2560, กระทรวงพลังงาน (ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม : ที่ปรึกษา)
-2557-2558 ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาหลักการออกแบบและเทคโนโลยีระบบก่อสร้างชุมชนลอยน้ำสำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วมอย่างถาวร : กรณีศึกษา สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคหะชุมชนร่มเกล้า, การเคหะแห่งชาติ (ที่ปรึกษาโครงการ)
-2551-2552 โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานปี 2551, กระทรวงพลังงาน (ผู้จัดการโครงการ), โครงการศึกษาหลักการด้านการพัฒนาทางวิศวกรรมชลศาสตร์ผลกระทบต่ำ (Low-Impact-Development) เพื่อหาแนวทางสำหรับการออกแบบประยุกต์ใช้เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาด้านอุทกภัย และนำเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ, การเคหะแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
-2550-2551 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของวัสดุผนังประหยัดพลังงานประเภทเชิงประกอบ (Composite Material) การเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย)
-2549 – 2550 โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (SEC) อาคารประเภทโรงพยาบาล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (หัวหน้าโครงการ)
-2549 โครงการศึกษาวิธีบริหารอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
-2548 โครงการจัดทำแบบมาตรฐานอาคาร 2 ชั้น ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป การเคหะแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
-2547 โครงการวิจัยการออกแบบหลังคาโถงสูงเพื่อความสบายทางด้านแสงสว่างและประหยัดพลังงานสำหรับอาคารพักอาศัยประเภททาวเฮาส์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (นักวิจัย)
-2547 โครงการวิจัยรูปแบบและการเลือกใช้สำหรับหลังคาโปร่งแสงเพื่อการใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (นักวิจัย)
-2547 โครงการศึกษาวิจัยวัสดุผนังเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ (หัวหน้าโครงการ)
-2547 โครงการศึกษาออกแบบเพื่อจัดทำแบบจำลองรูปแบบของการทำเหมืองแร่ทองคำ บริเวณตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (นักวิจัย)
-2546 โครงการวิจัย การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (หัวหน้าโครงการ)

หนังสือ / บทความวิชาการ
-วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ความสุขบนพื้นที่สีเขียวที่อยากแบ่งปัน : โพสต์ ทูเดย์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5,589
-วรวรรณ โรจนไพบูลย์, การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับอาคารสีเขียว [EIA for Green Building], อาษา : วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามฯ, ฉบับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2551, หน้า 77-81
-นักเขียนประจำคอลัมน์ “เทคโนโลยี” นิตยสารบิลเดอร์นิวส์ (Builder New) นิตยสารรายปักษ์เพื่อผู้ประกอบการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี 2548 ถึง เมษายน 2550
-วรวรรณ โรจนไพบูลย์, การใช้กล่องจำลองแสงอาทิตย์, คู่มือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การวิจัยทางเทคโนโลยีทางอาคาร (Apparatus Manual) ของสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545
-วรวรรณ โรจนไพบูลย์, การใช้ประโยชน์จากแสงสว่างธรรมชาติ (Daylighting) บทความตีความพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์/สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์/นิตยสารบ้านและสวน/นิตยสารอิมเมจ/นิตยสารแพรว ประจำปี 2544 โดยเป็นบทความเผยแพร่ในนามสมาชิกภาพของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
-เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, แนวทางการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, กรุงเทพฯ, 2547, ISBN: 974-92091-0-9
-เอกสารเผยแพร่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, แนวทางการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและฉนวน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน, กรุงเทพฯ, 2547, ISBN: 974-92091-1-7
-วรวรรณ โรจนไพบูลย์, โครงสร้างพาดช่วงกว้างประเภทเคเบิลและเต็นท์ (Cable and Tents) ตำราวิชาการประกอบการเรียนการสอนวิชา เทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 8 ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

บทความวิจัย

-[1] บัณฑิต รัตนแก้ว, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, การสร้างเครื่องมือเพื่อการทดสอบการรั่วซึมของน้ำ สำหรับหน้าต่าง, ช่องแสง, ผนังกระจกและประตู (The Assembly of Test Apparatus for Water Penetration of Exterior Windows, Skylights, Curtain Walls and Doors), สาระศาสตร์ 2558 : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม พ.ศ. 2558
-[2] สิริกมล อัยยะวรากูล, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ขั้นตอนการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ กรณีศึกษา : อาคารช่วงพาดกว้าง (Steel Roof Structure Installation Process : A Case Study of Wide-Span Building), วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2559
-[3] สิริกมล อัยยะวรากูล, ทรงเกียรติ เที้ยธิทรัพย์, วรวรรณ โรจนไพบูลย์, ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ กรณีศึกษา : อาคารโครงหลังคาพาดช่วงกว้าง (Affecting on the Installation Process of Steel Roof Structures : A Case Study of Wide-Span Building), สาระศาสตร์ 2560 : เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลงานการออกแบบ
-2542 ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมทุ่งเศรษฐี อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
-2542 ออกแบบต่อเติมศาลาการเปรียญ วัดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
-2542 ออกแบบสื่อการเรียนการสอน ชุดอุปกรณ์สาธิตหลอดไฟแสงประดิษฐ์
-2542 ออกแบบบ้านพักอาศัย คสล. ขนาด 3 ชั้น จังหวัดนนทบุรี (เจ้าของคุณศักดิ์ชัย เหลี่ยมมุกดา)
-2542 ออกแบบบ้านพักอาศัย คสล. ขนาดชั้นเดียว กรุงเทพมหานคร (เจ้าของคุณปรีชา แสงธน)
-2540-2541 ออกแบบสโมสรคลับเฮาส์และสนามกอล์ฟที่ เมือง Hatay, ประเทศเวียดนาม
-2540-2541 ออกแบบสำนักงานและคลังสินค้า บริษัท เบตเตอร์เวย์ จำกัด กรุงเทพฯ
-2540-2541 ออกแบบบ้านพักอาศัย คสล. ขนาด 2 ชั้น จังหวัดสมุทรสาคร (เจ้าของคุณปัญญา เหลืองสมบูรณ์)
-2537-2538 ออกแบบอาคารชาโตเดลคอนโดมิเนียม สูง 8 ชั้น จังหวัดชลบุรี
-2537-2538 ออกแบบโรงพยาบาลเปาโล สูง 19 ชั้น กรุงเทพมหานคร
-2537-2538 ออกแบบปรับปรุงบริเวณโถงรับรองและสำนักงานชั้นล่าง วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
-2536 ออกแบบบ้านพักอาศัยขนาด 2 ชั้น (เจ้าของคุณธนินทร์ เจียรวนนท์)
-2536 ออกแบบตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย จังหวัดนนทบุรี (เจ้าของคุณสุกัญญา วัฒนประทีป)

วิชาที่สอน
-02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
-02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
-02216411 วิธีการวิจัยและสถิติ
-02376108 วิธีวิจัยและการจัดทำรายละเอียดโครงการ
-02216114 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
-02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
-02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม
-90592007 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-02357104 เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมสำหรับอาคาร