0085-02

ผศ.ดร.วัชราธร เพ็ญศศิธร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)