138

ผศ.ดร.มิตรธีรา ลีละยุทธโยธิน

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะการออกแบบสื่อ (Communication Art)
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (Art History)