toweb-board-001

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี

คณบดี คณะสถาปัตยกรรรม ศิลปะและการออกแบบ

 

วุฒิการศึกษา

– ศ.บ. (ออกแบบภายใน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2539.
– สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546.
– Ph.D. in Architecture, Planning and Landscape, University of Newcastle upon Tyne, England, 2554.

 

ความเชี่ยวชาญ

– การออกแบบและวิจัยสภาพแวดล้อมตามแนวความคิด Inclusive Design
– กระบวนการออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง หรือ User-centered Design Approach

 

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ

(แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
การวิจัยและออกแบบตามแนวความคิด Inclusive Design

 

งานวิจัย

อันธิกา  สวัสดิ์ศรี. (2555). โครงการศึกษา “บ้าน” ที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาที่พักอาศัยผู้มีรายได้น้อยในเมืองของกรุงเทพฯ.

 

ตำราเรียน

Phaholthep, C., Sawadsri, A. and Skates, H. (2016). Book Chapter. An Evaluation of Public Space Accessibility Using Universal Design Principles at Naresuan University Hospital, pp.231-236.

อันธิกา สวัสดิ์ศรี (2556). 02025511 ออกแบบสถาปัยกรรมภายใน 9. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

บทความวิชาการ

เสฏฐวุฒิ ปัญญาเสวนมิตร, และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2562). ปัจจัยที่มีผลต่ดการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับทุกคน กรณีศึกษา พุทธศาสนสถานในกรุงเทพมหานคร. บทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Graduate Integrity: GI 10), (10), 250-264.

ศิรินยา กึกก้อง, และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2562). แนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในวัดที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. บทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Graduate Integrity: GI 10), (10), 205-214.

Tipian, S. & Sawadsri, A., (2018). Factors Affecting Decision on Environmental Modification according to Universal Design: A Case Study of a Private University. Asian Social Science, 14(1), 152-159.

Sawadsri, A., (2018). Development of Chao Phraya for All to Create Inclusive City. The International Association for Universal Design Award 2017 Presentation/ Symposium, in Munich.

Tipian, S. & Sawadsri, A., (2017). The study to assess the use of the area of the Retail space in Suvarnabhumi International Airport. 8th International Symposium on Travel Demand Management (TDM 2017), September 26-29, Taiwan.

Tipian, S. & Sawadsri, A., (2017). The Role of Universal Design on Campus and Practical Mobilisation. AMER International Conference on Qualit of Life, February 25-27, 193-199.

Phaholthep, C., Sawadsri, A., & Bunyasakseri, T. (2017). Evidence-Based Research on Barriers and Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach. Asian Social Science, 13(4), 133-146.

Phaholthep, C., Sawadsri A., & Skates, H. (2016). A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan University Hospital. J. Zuo, L. Daniel, V. Soebarto (eds.), Fifty years later: Revisiting the role of architectural science in design and practice:50th International Conference of the Architectural Science Association 2016, (pp. 517-526), The Architectural Science Association and The University of Adelaide.

Sawadsri, A. & Chutapruttikorn, R. (2014). An analytical framework for housing development: an impact on quality of life in later life. “INCLUSIVE DESIGNING: Joining Usability, Accessibility, and Inclusion” Cambridge Workshop on Universal Access and Assistive Technology, CWUAAT 2014. March 24-27, Fitzwilliam College, University of Cambridge.

Limnontakul, P. & Sawadsri, A. (2014). Inclusive Designed Environment in Accommodating Disabled Workers. Ratchasuda International Conference on Disability 2014 ‘Inclusive ASEAN Perspective on Rights and Quality of Life of Persons with Disabilities, February 20-21, Ratchasuda College, Mahidol University.

ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2556). การจัดการน้ำท่วมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนรายได้น้อย. วารสารนักบริหาร Executive Journal, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 33(4): 72-85.

กฤติยา ปิยะอรุณ, ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล, และอันธิกา สวัสดิ์ศรี. (2556). การศึกษาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นอุปสรรคสำหรับการใช้งานของนักศึกษาพิการใช้เก้าอี้ล้อเลื่อน กรณีศึกษา: นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท. โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2556 Built Environment Research Associates 2013, BERAC 4 , 233-238.

Sawadsri, A. (2013). Negotiating the Disabling Facilities:a collective movement in Bangkok. Researching the Contemporary City: identity, environment and social inclusion in developing urban areas (CEJA), 75-91.

Sawadsri, A. (2012). Lived-experience as an approach to understand meanings of security and safety: disabling public realm. 4th International Conference for Universal Design (UD 2012). October 12-14, Fukuoka, Japan.

Sawadsri, A. (2012). ‘Do I Look Like an Object?’ A Quest of Exploring Person – Place Relationship of Disabling Environment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (50), 418-428.

 

โครงการ

หัวหน้าโครงการ (2558). โครงการเสริมสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

 

ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

– โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านงานออกแบบเพื่อทุกคน (สำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ- สสส)
– โครงการศึกษาพื้นที่ละแวกบ้านที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (สกว.)
– โครงการศึกษาและออกแบบพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา (กระทรวงมหาดไทย)
– โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาย่านนวัตกรรมลาดกระบัง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

 

วิชาที่สอน

–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี