131

ผศ.ชัชวาล อ่ำสมคิด

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม (Sculpture)
ประติมากรรมสื่อผสม (Mixed Media Art)