0237

ผศ.ดร.ชิตชัย ควรเดชะคุปต์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)
วัสดุ (Material)