0039

ผศ.ดร.โชติวิทย์ พงษ์เสริมผล

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร) / จุฬาฯ, 2540
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2532

ความเชี่ยวชาญ
Architecture Design / Building Technology / Sustainable Architecture / Urban and Community Conservation
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
Architecture Design (All kinds)

ความสนใจ / อื่นๆ
Environmental conservation / BIM / Research Methodology

 

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มอาคารบนถนนวานิชบำรุง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สนับสนุนโดยกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิชาที่สอน
        –  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
        –  02216107 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม