0088

ผศ.ดร.โมทนา สิทธิพิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)