toweb-board-004

ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ จินต์จันทรวงศ์

วุฒิการศึกษา :
สถ.ด.(สถาปัตยกรรม) จุฬาฯ, 2551
สถ.ม. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) จุฬาฯ, 2546
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2543

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีอาคาร อาคารประหยัดพลังงาน
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
-ออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้าง
-ประมาณราคา และควบคุมงบประมาณโครงการ
-ผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว

ความสนใจ / อื่นๆ
การประสานงานระบบและการก่อสร้างอาคาร

 
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
– ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักการออกแบบและเทคโนโลยีระบบก่อสร้างชุมชนลอยน้ำ สำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วมอย่างถาวร : กรณีศึกษาสวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคหะชุมชนร่มเกล้า
– โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างอาคาร Art Gallery Warehouse

วิชาที่สอน
– 02216108 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
– 02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
– 02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
– 02216306 เทคโนโลยีทางอาคาร 5
– 02216611 วัสดุก่อสร้างและการบำรุงรักษา
– 02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
– 02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม