0097-02

ผศ.ดร.สุทธินี สุขกุล

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)