toweb-board-003

ผศ.ดร.ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
– สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541.
– สถ.ม. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.
– Ph.D. (In Architecture, Creative Industrial Faculty, Queensland University of Technology), 2558.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental Psychology)
ประสบการณ์และการรับรู้เชิงสถาปัตยกรรม (Architectural experience and perception)
เทศะญาณ (Sense of place)
การตีความเชิงปรากฎการณ์ (Interpretative Phenomenological Analysis)
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data collection)

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

  • จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental Psychology)
  • ประสบการณ์และการรับรู้เชิงสถาปัตยกรรม (Architectural experience and perception)
  • เทศะญาณ (Sense of place)
  • การตีความเชิงปรากฎการณ์ (Interpretative Phenomenological Analysis)

 งานวิจัย

ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา. (2564). การสัมภาษณ์โดยใช้ภาพถ่าย ในงานวิจัยทางด้านสถาปัตยกรรม: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยอาสาสมัครของงานวิจัยและภาพถ่ายโดยผู้วิจัย. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา. (2562). การศึกษาทัศนคติและความต้องการเพื่อการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพทางเท้าพื้นที่เทศบาลนครสวรรค์ ภายใต้แนวความคิดเมืองเพื่อคนทุกคน (City of all). (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ทรงชม  จุลาสัย, ประสิทธิ์  สุไลมาน,  ชาติ  ภาสวร, ชุมพร  มูรพันธุ์, ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา, และชาลี  มธุรการ. (2559). ลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน), (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ตำราเรียน

Jumsai na Ayudhya, T. (2009). Chapter 2: the use of Thai’s human dimension data in architecture design. In Dhamma–Damrong, K. (Eds), Thai anthropometry handbook for architectural design issue 2009. Bangkok: Association of Siamese Architects.

Jumsai na Ayudhya, T. (2009). Chapter 3: anthropometric tools and measurement. In Dhamma–Damrong, K. (Eds), Thai anthropometry handbook for architectural design issue 2009. Bangkok: Association of Siamese Architects.

บทความวิชาการ

Jumsai na Ayudhya, T. (2019). The urban perception: a study of users’ attitudes and requirements toward the redesign of the pedestrian way. Proceedings of ARCHDESIGN’19/ VI. International Architectural Design Conference (pp.91-101), Istanbul.

นางสาวฐิษดา  ลิมปิษเฐียร และ ถิรายุ  ชุมสาย ณ อยุธยา. (2561). การประเมินการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในศูนย์พัฒนาเด็ก : กรณีศึกษา ศูนย์ เดอะ ลิตเติ้ล ยิม สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร. บทความวิจัยในโครงการประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (Graduate Integrity: GI 9), (9), 29-38.

Jumsai na Ayudhya, T. (2018). The everyday architectural experience: a comparative study among three provinces of Thailand. Proceedings of 6th Annual International Conference on architecture and civil engineering (ACE 2018) (pp.1-7), Singapore.

Jumsai na Ayudhya, T. (2017). Research directions in interior architecture in the higher education in Thailand (1997-2016). Asian Social Science, 13(8). doi:10.5539/ass.v13n8p60.

Jumsai na Ayudhya, T. (2016). Architecture Experience of the Everyday in Bangkok CBD. Culture in Urban Space Urban from cultural landscape, life in the city.  August 22-26, Denmark.

Jumsai na Ayudhya, T. (2015). Architectural experience of the everyday in Phuket old town. Proceedings of ICBAU 2015: XIII International Conference on Building, Architecture and Urbanism (pp.1-5), Prague, Czech Republic.

ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา. (2557). การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการตีความปรากฏการณ์และการนำไปใช้ในงานวิจัยด้าน สถาปัตยกรรมภายใน ในประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 19(2), 51-63.

Jumsai na Ayudhya, T., Franz, J., & Miller, E. (2014). Architectural Experience of the Everyday Context. Transitions to sustainable societies: Designing research and policies for changing lifestyles and communities. IAPS, Timisoara, Romania.

โครงการ

ทรงชม จุลาสัย, ประสิทธิ์ สุไลมาน, ชาติ ภาสวร, ชุมพร มูรพันธุ์, ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา, และชาลี มธุรการ. (2561). โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ครั้งที่ 2. ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ทรงชม จุลาสัย, ประสิทธิ์ สุไลมาน, ชาติ ภาสวร, ชุมพร มูรพันธุ์, ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา, และชาลี มธุรการ. (2560). โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองปริญญาตรีจากสภาสถาปนิก. ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ทรงชม จุลาสัย, และ ถิรายุ ชุมสาย ณ อยุธยา (2560). โครงการเสวนาและนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5. ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560. กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี