141

รศ.กันจณา ดำโสภี

ความเชี่ยวชาญ
ภาพพิิมพ์ (Printmaking)
จิตรกรรม (Painting)
อิลลัสเตชันอาร์ต (Illustration Art)