127

ผศ.คมสัน หนูเขียว

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะวีดีโอ (Video Art)
ศิลปะคอมพิวเตอร์ (Computer Art)
ศิลปะมีเดีย (Media Art)