0035

ผศ.ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) / สจล., 2545
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2531
  • บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)  ม. สุโขทัยธรรมธิราช, 2541
  • Cert. in Building Administration (JICA, Japan 2002)

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทางอาคาร สถาปัตยกรรมเขตร้อน การจัดการงานก่อสร้าง
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ความสนใจ / อื่นๆ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทย การท่องเที่ยวกับงานสถาปัตยกรรม พรรณไม้กับงานสถาปัตยกรรม การทำอาหาร

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน 
        –  คู่มือการใช้โปรแกรม Enerwin.97.2000. (เอกสารแปล)

        –  โครงสร้างอัดอากาศในงานสถาปัตยกรรม.

บทความวิชาการ
        –  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชนชาติไทในรัฐฉาน กรณีศึกษา : อาคารท้องถิ่นเมือง เชียงตุง เมืองม้า และเมืองลา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติ สารัตถะวิพากษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16-17 สิงหาคม 2550
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
        –  โครงการออกแบบและควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่สถานที่ทำการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
วิชาที่สอน
–  02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
–  02216310 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 1
–  02216115 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216408 กฎหมายและการประกอบวิชาชีพ
–  02216314 การจัดการงานก่อสร้างและควบคุมราคา
–  02216611 วัสดุก่อสร้างและการบำรุงรักษา
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม