0079

ผศ.นภกมล พิมลเกตุ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบไทยพื้นถิ่น (Vernacular Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)