0044

รศ.ปริญญา ชูแก้ว

วุฒิการศึกษา :
  • MHP (Heritage Preservation) / Georgia State University, 2551
  • สถ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) / สจล., 2544
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2540

ความเชี่ยวชาญ
การอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ (Historic Preservation)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชนเก่า เมืองเก่า และแหล่งมรดกอุตสาหกรรม

ความสนใจ / อื่นๆ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

 

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  นิทรรศการย่านเก่าเล่าเรื่อง
            ชุมชนตลาดเก่าลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
            ชุมชนตลาดเก่าท่าม่วง ณ บ้านรัตนวิเชียร ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
            ชุมชนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
            ชุมชนเมื่องแพร่ ณ Gingerbread House Gallery and Cafe ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
        –  โครงการวิจัยการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลอาคารที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์บริเวณย่านการค้าเก่าในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        –  โครงการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสถาปัตยกรรมริมน้ำและสิ่งแวดล้อม แม่น้ำแม่กลอง ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

        –  โครงการแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมแบบการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา กลุ่มอาคารบนถนนวานิชบำรุง อำเภอสวี จังหวัดชุมพร สนับสนุนโดยกองทุนวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        –  โครงการจัดทำหนังสือ มรดกสถาปัตยกรรมไทย เล่มที่ 2 ของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
        –  โครงการฟื้นฟูเมืองการอยู่อาศัยในภูมิภาค จังหวัดชุมพร สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติ 2 ปี
        –  โครงการสำรวจสิ่งปลูกสร้างประวัติศาสตร์ อาคารสถานีรถไฟแม่พวก (เดิม)
        –  ปริญญา ชูแก้ว. 2559. คู่มือการดูแลรักษาศาสนสถาน. ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2559. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

        –  ปริญญา ชูแก้ว และรักพล สาระนาค. 2559. ๑๐๐ ปี สถานีกรุงเทพ. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

วิชาที่สอน
        –  02216103 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
        –  02216104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
        –  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
        –  02216304 เทคโนโลยีทางอาคาร 3
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม