136

ผศ.พัดชา แก้วทองตาล

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking Art)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)