0077

ผศ.ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบไทยพื้นถิ่น (Vernacular Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)