0018

ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล

วุฒิการศึกษา :
  • วท.ม. (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) / ม.แม่โจ้, 2556
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2536

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
การพัฒนาชุมชนและสังคม (Community and Social Development)

หนังสือ/บทความวิชาการ :

ตำราเรียน
–  คอนกรีต
–  โครงสร้างอาคาร คสล.ขนาดเล็ก
–  ภูมิสังคม

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/บทความทางวิชาการ
–  โครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ชุมชนโดยรอบสถาบันฯ ระยะที่ 1- ระยะที่ 6
–  โครงการสำรวจพื้นที่และจัดทำฐานข้อมูลความต้องการเพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาประเทศ
–  โครงการสืบสานมรดกความงามของสภาพแวดล้อมท้องถิ่นไทย (อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการอนุรักษ์มรดก)
–  โครงการศึกษาออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔  ณ บริเวณสนามหน้าเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

วิชาที่สอน
–  02216101 ออกแบบเบื้องต้น
–  02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
–  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
–  02216304 เทคโนโลยีทางอาคาร 3
–  02216719 พระราชปรัชญา และแนวคิดทฤษฎีในพระราชดำริ
–  02016511 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม