117

ผศ.ดร.พิจักษณ์ ทนันชัยบุตร

คาวมเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)