0093-02

ผศ.พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)