0014

ผศ.ประภัสสร เลิศอนันต์

วุฒิการศึกษา :
– วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สจล., 2542
– ศป.บ. (นิเทศศิลป์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สจล., 2530

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2543. รูปร่างของประวัติศาสตร์ภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2544. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2544. ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สากล. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2544. การแสดง. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2544. กำกับภาพยนตร์. กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2551. การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น (หน่วยที่ 9 ทีมงานสร้างภาพยนตร์). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ผลงานการออกแบบ :
– ประภัสสร เลิศอนันต์. 2558 – 2559. โครงการการออกแบบการสื่อสาร (Communication Design) เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคสื่อทีวีดิจิตอล (สร้างสรรค์งานแอนิเมชัน และ Facebook fan page) ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

วิชาที่สอน
– การแสดง
– ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
– การกำกับภาพยนตร์
– ภาพยนตร์ร่วมสมัย
– ภาพยนตร์บันเทิง
– ภาพยนตร์ศิลปะ
– ศิลปะการแสดงในภาพยนตร์
– การฝึกงานทางภาพยนตร์
– เตรียมศิลปนิพนธ์
– ศิลปนิพนธ์