0023

ผศ.ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) / มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2543

ความเชี่ยวชาญ
การอนุพลังงานในอาคาร, การทำprogramming ในการออกแบบและการวางแผนวานก่อสร้าง
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบอาคารและเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน, การทำเอกสารและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง, ที่ปรึกษาโครงการ

ความสนใจ / อื่นๆ
การใช้ระบบpassive&activeร่วมกันในงานออกแบบ, การพัฒนาหลักสูตร

 

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น 2559 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
–  ที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรม โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
–  โครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบตกแต่งภายในเพื่อปรับปรุงพื้นที่ Executive Smart Office
–  การศึกษาข้อมูลสำคัญเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
–  ศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักการออกแบบและเทคโนโลยีระบบก่อสร้างชุมชนลอยน้ำ สำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการดำรงชีวิตในภาวะน้ำท่วมอย่างถาวร : กรณีศึกษาสวน ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เคหะชุมชนร่มเกล้า
–  โครงการงานจ้างที่ปรึกษาศึกษา สำรวจ และออกแบบปรับปรุงผังบริเวณพื้นที่ภายในอาคาร และเปลือกอาคารภายนอก (Facade) อาคารโกลด์พาย ทาวเวอร์ กฟภ. สำนักงานใหญ่
–  โครงการจ้างออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างอาคารอาคารจัดแสดงและนิทรรศการผลงานวิจัยการใช้พลังงานความเย็นและออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างภูมิทัศน์

วิชาที่สอน
–  02216105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
–  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
–  02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
–  02216115 การจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
–  02216408 กฎหมายและการประกอบวิชาชีพ
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม