0235-03

ผศ.ดร.ศศิกาญจน์ นารถโคษา

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพนิ่ง/กราฟิก)