0096

ผศ.สมบัติ ตั้งสถิตยางกูร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)