0013

ผศ.สมประสงค์ รุ่งเรือง

วุฒิการศึกษา :
– การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สจล., 2536

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ (Innovation/Invention)
กิจการเพื่อสังคม (Social enterprise)
ทางการแพทย์ (Medical)

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน
– การออกแบบโลหะแผ่น: Sheet Metal Design

โครงการวิจัย :
– การใช้เทคนิค Discriminate Analysis เพื่อสร้างเครื่องมือในการจำแนกผลการออกแบบทางศิลปอุตสาหกรรม
– ศึกษารูปแบบความต้องการงานออกแบบโลหะเพื่อตอบสนองชุมชนในระดับท้องถิ่น
– ต้นแบบงานออกแบบโลหะ เพื่อตอบสนองการพัฒนาสินค้าในระดับหมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์โลหะ เพื่อแข่งขันในระดับสากล
– แผนที่ทางวัฒนธรรม ของงานออกแบบโลหะภัณฑ์ในระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำดัชนีสู่ความ สำเร็จเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
– ออกแบบและจัดทำต้นแบบฝายชะลอน้ำแบบต่อประกอบ ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการเพื่อการจัดการน้ำในชุมชนระดับหมู่บ้าน
– ออกแบบและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการฟื้นฟู ตามมาตรฐานทางมิติ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุ โดยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วิชาที่สอน
– เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
– การเขียนแบบอุตสาหกรรม
– การออกแบบโลหะ 1
– การออกแบบโลหะ 2
– การออกแบบโลหะ 3
– เศรษฐศาสตร์เพื่อการออกแบบ
– โครงการออกแบบอิสระ
– การเตรียมวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์