111

ผศ.สุวรรณณี สุรเชษฐคมสัน

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบมีเดีย (การสื่อสารภาพเคลื่อนไหว/Film/Digital Media/Advertising)