toweb-board-013

ผศ.ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์

วุฒิการศึกษา :
– สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม สจล., 2552
– สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรม สจล., 2536

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบไทยพื้นถิ่น (Vernacular Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
การออกแบบ UI (User Interface)
การออกแบบวางกลยุทธ์สร้างตราสินค้า (Branding Strategy)

หนังสือ/บทความวิชาการ : ตำราเรียน
– การเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
– พลาสติกเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

โครงการวิจัย :
– การทดสอบคุณสมบัติสีน้ำมันเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนรักในงานลงรักปิดทอง
– คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในสาขาวิชาศิลป-อุตสาหกรรม
– การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาพันธุกรรมพืชสมุนไพรจากป่าชุมชน เพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
– การพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ป่าชุมชนบ้าน นาคู อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

วิชาที่สอน
– การเขียนแบบอุตสาหกรรม
– เทคโนโลยีทางวิศวกรรม
– ปัจจัยมนุษย์
– การทำหุ่นจำลอง
– การออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย
– การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
– การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3
– การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2
– การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม3
– โครงงานออกแบบอิสระ
– การเตรียมวิทยานิพนธ์
– วิทยานิพนธ์