0099

ผศ.ธวัชชัย มหานพวงศ์ชัย

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
การออกแบบ UI (User Interface)
ศิลปกรรม 3 มิติ (Three dimensional (3D)Visual Art)