0042

ผศ.ธีร์ อังคะสุวพลา

วุฒิการศึกษา :
  • M.Sc. (Architecture) / TU DELFT, The Netherlands, 2547
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2541

ความเชี่ยวชาญ
Architectural Design, Renewal and Redesign of City Areas
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
ออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบปรับปรุงพื้นที่และอาคารเก่า

ความสนใจ / อื่นๆ
สังคมวิทยา จิตวิทยา

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :
บทความวิชาการ
        –  Special Report on the 1st International Architecture Biennial  Rotterdam: Mobility ตีพิมพ์ใน Art 4D ฉบับที่ 98  เดือนตุลาคม 2546
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทางเท้าในเขตชานเมือง พื้นที่ตัวอย่างเขตลาดกระบัง
        –  โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,การเคหะแห่งชาติ
        –  การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ ,การเคหะแห่งชาติ

        –  การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการปรับปรุงฟื้นฟูย่านใจกลางเมืองในจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรี, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

วิชาที่สอน
–  02216105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
–  02216106 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
–  02216111 แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 1
–  02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
–  02216306 เทคโนโลยีทางอาคาร 5
–  02216621 การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02016554 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม