toweb-board-017

ผศ.ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์

วุฒิการศึกษา :

  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, 2542

ความเชี่ยวชาญ
-การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
-การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
-สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
-สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)

ประสบการณ์ทำงาน :
-พ.ศ.2549-ปัจจุบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตำแหน่ง : อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมหลัก)
-พ.ศ.2543-2545 : บริษัท ไทยชิมิสึ จำกัด ตำแหน่ง : ผู้สำรวจปริมาณงานสถาปัตยกรรม

ประสบการณ์ด้านออกแบบ
-พ.ศ. 2552- 2558 : สถาปนิกร่วมออกแบบ โครงการออกแบบและเขียนแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จ.เพชรบุรี
-พ.ศ. 2552-2558 : สถาปนิกร่วมออกแบบ โครงการอาคารนวัตกรรมเฉลิมพระเกียรติและหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สจล.
-พ.ศ. 2554- 2555 : หัวหน้า โครงการออกแบบและจัดทำหุ่นจำลองลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
-พ.ศ. 2554- 2555 : สถาปนิกร่วมออกแบบ โครงการออกแบบศาลพระพรหมใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-พ.ศ. 2555- 2556 : สถาปนิก โครงการออกแบบหอบูรพาจารย์ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
-พ.ศ. 2556- 2557 : รองหัวหน้าโครงการ โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
-พ.ศ. 2557- 2558 : สถาปนิก โครงการออกแบบอาคารเรียนสูง 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
-พ.ศ. 2558- 2561 : สถาปนิก โครงการออกแบบ บ้านอิงกาย บ้านพักอาศัยชั้นเดียวสำหรับ คุณชำนาญ ชัชวาลยางกูร อ.เมือง จ.อ่างทอง
-พ.ศ. 2559- 2560 : สถาปนิก โครงการออกแบบปรับปรุงหมู่กุฏิ วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
-พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน : สถาปนิก โครงการออกแบบ หอพระพุทธศากยะรัศม์มุนี จ.หนองคายเจ้าของโครงการ คุณสมภพ สวัสดิชัย
-พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน : สถาปนิก โครงการออกแบบ บ้านลองดี บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น สำหรับคุณณัฐภัทร บทมาตรและครอบครัว เขตตลิ่งชัน กทม.
-พ.ศ. 2560- ปัจจุบัน : สถาปนิก โครงการออกแบบ อพาร์ทเมนต์สูง 3 ชั้น สำหรับคุณธนิก สิริชัยเวชกุล อ.เมือง จ.นครราชสีมา
-พ.ศ. 2563- ปัจจุบัน : สถาปนิก โครงการออกแบบ หอธรรมไตร วัดนางในธัมมิการาม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

งานวิจัย (Research)
-ผลงานวิจัย เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี.

บทความวิชาการ
– สุรพล สุวรรณ, ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. วิถีชีวิต วัฒนธรรม ในบริบทสังคมเมืองกับชนบท เมืองคุนหมิง, หน้า 67-77. วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. ฉบับที่ 7, 2551.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี, ใน วัชรปิยชาติ, หน้า 323-331. นนทบุรี: ต้นฉบับ, 2558.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. เบา เบา ที่ลาวใต้, ใน บันทึก..มรดกความงามทางวัฒนธรรมลาวใต้, หน้า 74-80. กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. อดีต – ปัจจุบัน ความเปลี่ยนแปลงของสถาปัตยกรรมในหมู่บ้านตามเส้นทางระหว่างเชียงตุงถึงเมืองลา, ใน ลมหายใจสุดท้าย สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองเชียงตุง เมืองลา และ เมืองม้า, หน้า 174-193. กรุงเทพฯ : งานตำราและเอกสารการพิมพ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560.
– รุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ และ ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. กระบวนการออกแบบผังแม่บทศูนย์การเรียน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 20 ฉบับที่ 26 (2561): 108-123.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. แนวทางการประยุกต์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย กรณีศึกษา บ้านอิงกาย จ.อ่างทอง ประเทศไทย. ช่อฟ้า วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาสุภานุวงศ์ สปป.ลาว. 1 ฉบับที่ 1 (2561): 113-127.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. งานออกแบบ บ้านอิงกาย บ้านพักอาศัยชั้นเดียวสำหรับผู้สูงอายุ, ในงาน สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2 โดยสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย. วันที่ 13-23 ธันวาคม 2561.
– ธีรชัย ลี้สุรพลานนท์. พลวัตการมองคุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผ่านเรือนสังกะสี, ใน บ้านสังกะสี, หน้า 180-199. กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จำกัด, 2562.