person-20240618-12

ผศ.ธิติพันธุ์ ตริตระการ

วุฒิการศึกษา :
  • M Arch./U. of Colorado, USA., 2545
  • ภส.บ. (ภูมิสถาปัตยกรรม) / จุฬาฯ, 2538

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญ
-กระบวนการพัฒนาทักษะการวาดภาพผ่านสมองซีกขวา
-การออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
-การออกแบบสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ การออกแบบงานภูมิทัศน์เชิงวัฒนธรรม

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและวางผังโครงการ สถาบันการศึกษา, สวนสาธารณะ, ที่พักตากอากาศ, ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ระบบการสัญจรแบบไม่ใช้เครื่องยนต์

ความสนใจ / อื่นๆ
ระบบจักรยาน และการเดินทางด้วยจักรยาน ถ่ายภาพ-ภูมิทัศน์วัฒนธรรม

หนังสือ/บทความวิชาการ :

ตำราเรียน
–  วาดรูปไม่สวยผิดตรงไหน
บทความวิชาการ
–  คุณค่าภูมิทัศน์ท้องถิ่นไทยบางแห่ง ผ่านมุมมอง ภูมิสถาปนิก

โครงการวิจัย :

งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ทางเท้าในเขตชานเมือง พื้นที่ตัวอย่างเขตลาดกระบัง
–  การดำเนินโครงการจัดทำผังแม่บท ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ณ จังหวัดกาญจนบุรี
–  โครงการศึกษาออกแบบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ณ บริเวณสนามหน้าเขาวัง จังหวัดเพชรบุรี

วิชาที่สอน
–  02216101 ออกแบบเบื้องต้น
–  02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
–  02216201 วาดเส้น
–  02216203 ออกแบบทัศนศิลป์
–  02216204 เทคนิคการนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม
–  02216406 ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
–  02216716 ภูมิสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและนิเวศวัฒนธรรมไทย
–  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
–  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม