0037

ผศ.วนัสสุดา ไชยมนตรี

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ม. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง) / จุฬาฯ, 2544
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2540
  • บธ.บ. (การจัดการการก่อสร้าง) / มสธ., 2553

ความเชี่ยวชาญ
Built Environment Technology/ Energy Conservation and Sustainable Design/ Tropical Architecture
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)
เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น (Tropical Architecture), บ้านพักอาศัย

ความสนใจ / อื่นๆ
Lighting/Environmental Psychology/Photography/Translator/History of Architecture

 

หนังสือ/บทความวิชาการ :

ตำราเรียน 
–  โครงสร้างเปลือกบางในงานสถาปัตยกรรม
บทความวิชาการ
–  โครงสร้างคอนกรีต สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ใน “Builder News” ฉบับที่ 47, 2549.
–  อีกบทบาทหนึ่งของคอนกรีต : The Memorial to the Murdered Jews of Europe ใน “Builder News” ฉบับที่ 51, 2549.

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการวิจัยแนวทางการออกแบบทางสถาปัตยกรรมของโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางตามวิธีการจำแนกประเภท
        –  เกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (SEC) (อาคารประเภทโรงพยาบาล)
        –  วิธีบริหารอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรณีศึกษา : อาคารชุดพักอาศัย 5 ชั้น ในโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
        –  โครงการศึกษาวิจัยวัสดุผนังเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทร, การเคหะแห่งชาติ

        –  โครงการวิจัย การศึกษาสถานภาพการใช้พลังงานและแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษณ์พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย

        –  โครงการรณรงค์และประกวดบ้านอนุรักษณ์พลังงาน (โครงการประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2551)

        –  โครงการศึกษาหลักการด้านการพัฒนาทางวิศวกรรมศาสตร์ผลกระทบต่ำ (LID)

วิชาที่สอน
–  02216104 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
–  02216105 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
–  02216303 เทคโนโลยีทางอาคาร 2
–  02216704 การถ่ายภาพเบื้องต้น
–  02216112แนวความคิดทางสถาปัตยกรรม 2