0043

ผศ.วัชรพงษ์ ประสานเกลียว

วุฒิการศึกษา :
  • วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)ความเชี่ยวชาญวิชาการ
Structural Design, Structural Evaluation and Vibration Measurement, Health Monitoring System

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
Tall Building, Building Design, Performance Evaluation of the Structure

ความสนใจ/อื่นๆ
Building Materials

หนังสือ/บทความวิชาการ :-
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบแนวความคิด งานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมและศึกษาแนวทางก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน โครงการสถานีเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ ( Compressor ) วังน้อยฯ
        –  Field Measurement and Load Testing of the Rama IX Cable-Stayed Bridge / International Association for Bridge and Structural (IABSE) 36th IABSE Symposium, Kolkata 2013 ณ ประเทศอินเดีย

        –  Diagnostic Load Test of Continuous Prestressed Box Girder Bridge. / International Association for Bridge and Structural (IABSE) 36th IABSE Symposium, Kolkata 2013 ณ ประเทศอินเดีย

วิชาที่สอน
        –  02216108 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
        –  02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
        –  02216307 เทคโนโลยีทางอาคาร 6
        –  02216404 การวางผังบริเวณ
        –  02216308 กลศาสตร์ประยุกต์และความแข็งแรงของวัสดุ
        –  02216309 แนวคิดโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม