137

ผศ.ยุทธนา นิ่มเกตุ

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking Art)
จิตรกรรม (Painting)
ศิลปะสื่อผสม (Mixed Media Art)