221

ผศ.ดร.อภินภัศ จิตรกร

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
ศิลปกรรม 2 มิติ (Two dimensional (2D) Vitual Art)