0084

ผศ.ดร.ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)