20230602-01

ดร.กิตติธัช ชัยประสิทธิ์

วุฒิการศึกษา
– สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
– สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สถ.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ
– การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
– การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
– ทฤษฎีการออกแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Theory)
– ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (History of Architecture)
– สถาปัตยกรรมทางศาสนา (Religious Architecture)
– จิตวิทยาสภาพแวดล้อม (Environmental Psychology)