person-20240613-1

ดร.นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
การออกแบบ UX (User experience)
การออกแบบ UI (User Interface)