0026

ผศ.ดร.รวิช ควรประเสริฐ

วุฒิการศึกษา :
  • สถ.ด. (สถาปัตยกรรม) / จุฬาฯ, 2550
  • สถ.ม. (สถาปัตยกรรม) / จุฬาฯ, 2545
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2531

ความเชี่ยวชาญ
Energy conservation & Sustainable Architecture, Tropical Architecture and Green Building, Disaster Preparedness Design in Architecture, Phenomenon in Architecture
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)
ทางการแพทย์ (Medical)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
Housing, Hospitality, Healthcare, Workplace, Commercial, Factory, High-rise and Wide-span,Transportation, Education and Religious

ความสนใจ / อื่นๆ
Futuristic Design, Biomimicry and Parametric Design, Psychology in Architecture and Human, Architectural Philosophy

โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
        –  โครงการศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย และสร้างต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน
วิชาที่สอน
        –  02216107 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
        –  02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
        –  02216314 สหวิทยาการเทคโนโลยีทางอาคารและการออกแบบสถาปัตยกรรม
        –  02216312 สถาปัตยกรรมและหลักการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
        –  02216623 หัวข้อเลือกสรรทางสถาปัตยกรรม
        –  02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
        –  02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม