0010

ดร.ฐิติพรรณ โอสถธนากร

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
– ค.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542.
– ค.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545.
– สถ.ด. (สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559.

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design)
Retail Spaces
Shopping Mall Design
Customers Behavior in Retail Space
Window Display
Visual Merchandizing
Design Concept
Environmental Design Research
Research Methodology.

สาขาวิจัยที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)

Retail Spaces, Shopping Mall Design, Customers Behavior in Retail Space, Window Display, Visual Merchandizing, Design Concept, Environmental Design Research, Research Methodology.

งานวิจัย

ฐิติพรรณ เกินสม. (2565). ปัจจัยการออกแบบร้านเสมือนจริง กรณีศึกษา สินค้าสมุนไพรไทย. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ฐิติพรรณ เกินสม. (2565). ปัจจัยการออกแบบเรขศิลป์ ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ กรณีศึกษา สินค้าอุปโภคบริโภค. (อยู่ระหว่างดำเนินการ) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ฐิติพรรณ เกินสม. (2564). ปัจจัยต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทางปัญญาผ่านวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกัน กรณีศึกษา หน่วยการเรียนรู้ผ่านการเรียนออนไลน์ รายวิชา การออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์. (รายงานผลการวิจัย) กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ตำราเรียน

บทความวิชาการ

ฐิติพรรณ เกินสม. (2565). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ผ่านวิธีการเรียนแบบร่วมมือและการเรียนร่วมกัน กรณีศึกษา รายวิชาการออกแบบนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์. วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล., 34(1), 21-35.

Thitipann Kernsom and Chumporn Moorapun. (2015). Window Display Design of Large-scale Department Stores as Corporate Image and Positioning Strategies.The International Journal of Design Management and Professional Practice, 9(3):

Thitipann Kernsom and Chumporn Moorapun. (2014). Window Display Design of Large-scale Department Stores as Corporate Image and Positioning Strategies. The Eighth International Conference on Design Principles and Practices “Design as Collective Intelligence”, 16-18 January 2014. UBC Robson Square Vancouver, CANADA.

Thitipann Kernsom. (2012). Elements of window display design reflecting corporate sale strategies: A case study on diversified sale space department store in Bangkok. The Sixth International Conference on Design Principles and Practices. 20-22 January 2012. University of California, Los Angeles, USA.

Thitipann Kernsom and Nopadon Sahachaisaeree. (2012). Strategic Merchandising and Effective Composition Design of Window Display: A Case of Large Scale Department Store in Bangkok. ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies (AcE-Bs) 7- 8 July 2010. Kuching, MALAYSIA.

Thitipann Kernsom and Nopadon Sahachaisaeree. (2012). Strategic Merchandising and Effective Composition Design of Window Display: A Case of Large Scale Department Store in Bangkok. Procedia – Social and Behavioral Sciences. (AcE-Bs 2010 Kuching). Volume 42: 422-428.

Thitipann Kernsom and Nopadon Sahachaisaeree. (2011). Compostional Design as Sale Strategy: Shopping mall window display. Journal of ASIAN Behavioural Studies Vol.1(1) January 2011© 2010 cE-Bs, FAPS, UiTM. Chap2-indd 7-15.

Thitipann Kernsom and Nopadon Sahachaisaeree. (2010). Determinants of design elements and compositional settings of  window display on the corporate strategic merchandising of large scale department store. The World Conference on Psychology, Counseling and Guidance. 21-25 April 2010. Antalya, TURKEY.

Thitipann Kernsom and Nopadon Sahachaisaeree. (2010). Determinants of design elements and compositional settings of  window display on the corporate strategic merchandising of large scale department store. Procedia Social and Behavioral Sciences (WCPCG-2010). Volume 5. p1351-1356.

Kernsom, Thitipann. (2009). Perception of environmental affordance as a determinant of Behavioral Process: a case study on building corridor. The 8th Biennial Conference on Environmental Psychology. Sep 6-9 2009. Zurich, SWITZERLAND.

 

โครงการ

ฐิติพรรณ เกินสม (หัวหน้าโครงการ). 2565. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์และเรื่องราววิถีชุมชนผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรม อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี. คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สจล. กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ฐิติพรรณ เกินสม (ผู้ร่วมโครงการ), วีระยุต ขุ้ยศร, สรรพชัย พงษ์ศรี, ศักดา ทรงศรีวิสุทธิ์ และ ชุมพร มูรพันธุ์. (2563). โครงการปรับปรุงสำนักงาน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร. โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

ผลงานสร้างสรรค์อื่นๆ

Visual Merchandising and Project Manager. CHANEL (Thailand) Limited., February 2014 – July 2016.

Production Design Manager. CentralWorld Co., Ltd. September 2006 – 2009.

Creative & Visual Merchandising Manager. ELCA (Thailand) Limited (Estee Lauder Brand)., September 2004 – August 2006.

Visual Merchandising & Graphic Design Manager. Earth care Co., Ltd. (The Body Shop)., September 2003 – August 2004.

Head of Graphic Design & Product Development. Carpet International Thailand Public Co., Ltd., July 2002 – August 2003.

Design Supervisor (Part time during Master Degree study). P&M Service Co., Ltd., June 2001 – June 2002.

Graphic Artist. Modern Cass International cosmetics Co., Ltd., June 1999 – May 2001.

Assistant Architect. Kasem Design & Consultant Co., Ltd., May 1996 – May 1999.

วิชาที่สอน
–  รายวิชากลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิชาชีพ
–  รายวิชากลุ่มวิชาหลัก
–  รายวิชากลุ่มวิชาเทคโนโลยี
–  รายวิชากลุ่มวิชาสนับสนุน
–  รายวิชาหมวดวิชาเลือกเสรี