0236

ดร.วิรัตน์ รัตนพิทักษ์

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)

ความเชี่ยวชาญวิชาการ
Computer Vision, Data Analytics, Digital Literacy Fundamental, Machine Learning

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเมือง, การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเมือง, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของเมือง

ความสนใจอื่นๆ
Data Visualization, Smart Cities, Smart Farming, Internet of Things, Air Pollution