0011

ศ.สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ

วุฒิการศึกษา :
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมเขตร้อน) / สจล., 2542
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2536

ความเชี่ยวชาญ
สถาปัตยกรรมเขตร้อนและพื้นถิ่น
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (Vernacular Architecture)
ด้านพลังงาน/พลังงานทางเลือก (Energy /Alternative Energy)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
การศึกษาความเป็นไปได้และการวางผัง

ความสนใจ / อื่นๆ
ออกแบบที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

หนังสือ/บทความวิชาการ :
ตำราเรียน
– การติดตั้งวัสดุประกอบอาคาร
– ระเบียบวิธีวิจัยและการวิเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรม
– ดีด สี ตี เป่า บ้านครูช่างสายดนตรีไทย
บทความวิชาการ
– ณุวีร์ เกตุแก้ว, สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ และรุ่งโรจน์ วงศ์มหาศิริ. วิจัยนำร่องภาวะน่าสบายทางด้านอุณหภูมิและอุณหภูมิภายในเรือนไม้เดี่ยวอีสานร่วมสมัยจากกลุ่มตัวอย่าง กรณีศึกษา : ชุมชนวัดร่องมันเทศอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์. ในโครงการประชุมระดับบัณฑิตศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ครั้งที่ 7(GI7), 10-22. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
– ณัฐพงศ์ ยศตื้อ, สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ และชนินทร์ทิพโยภาส. “แนวทางการผลิตวัสดุผนังประเภทบล็อกดินประสานผสมเซรามิกเหลือทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน.” ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7, ฉบับที่ 1(2558): 15-25.
– วีระยุต ขุ้ยศร สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ, การศึกษาวิธีการเขียนแบบตำแหน่งร่มเงาในงานเขียนแบบไอโซเมตริก, วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สจล.ฉบับที่ 21 พ.ศ.2558, กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,น 108
– สรณีย์ สุทธิธรรม สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ, ผลกระทบของสะพานความร้อนจากแผงบังแดดต่อกฎหมายอนุรักษ์พลังงานในอาคาร, วารสาร ประชุมวิชาการ สาระศาสตร์ 2558
– สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ, หลังคาใบไม้ในประเทศไทย, วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2556, กรุงเทพฯ: น 83
– โครงการออกแบบศูนย์ประณีตศิลป์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.: ฉบับที่ 7 /2551
– การใช้ไม้ระแนงเสริมร่วมกับระบบพื้นไม้ปัจจุบัน (สำหรับระบบ เสา คาน ตง พื้น) วารสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.: ฉบับที่ 4 เล่มที่ 2/2549
โครงการวิจัย :
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ และคณะ, บันทึก..มรดกความทางวัฒนธรรมลาวใต้, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกระบัง, 2558
– โครงการการศึกษาความเหมาะสมการใช้ที่ดินมหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ (พื้นที่ประสานมิตร)
– การจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เสนอกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
– การศึกษาออกแบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
– การศึกษาผังแม่บทใหม่มหาวิทยาลัยมหิดล
– การศึกษาความเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานและฟื้นฟูการใช้อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(อาคาร 2) เสนอ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร
– การศึกษาความเป็นได้ส่วนขยายมหาวิทยาลัยเกริก

ผลงานการออกแบบ :
– “อาชวาลัย รีสอร์ท” โครงการบ้านพักตากอากาศ หาดจอมเทียม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
– “ศูนย์ปราณีตศิลป์” โครงการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
– “ศูนย์การเรียนรู้สิริราชย์ราชินี” โครงการอาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ป่าชายเลน อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าของโครงการ ปตท.จำกัดมหาชน
– “เรือนแถวพักสองชั้น วัดมเหยงค์” พระนครศรีอยุธยา
– “โรงจอดรถ คุณชัยชิต ศรีขันธบุตร” อำเภอบางพลี สมุทรปราการ

วิชาที่สอน
– 02216101 ออกแบบเบื้องต้น
– 02216102 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
– 02216301 พื้นฐานวัสดุและการก่อสร้าง
– 02216302 เทคโนโลยีทางอาคาร 1
– 02216703 ศิลปะไทย
– 02216618 สถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนและการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน
– 02216109 เตรียมวิทยานิพนธ์
– 02216110 วิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรม