143

ศ.สุรพงษ์ สมสุข

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking Art)
จิตรกรรม (Painting)