0032

อ.อนุรักษ์ ศรีสวัสดิ์

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วุฒิการศึกษา :
  • M. Eng. (Civil Engineering & Arch.) / Muroran Institute of Tech., Japan, 2538
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) / สจล., 2533

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)
การออกแบบผังเมืองและชุมชน (Urban and Environmental Planning Design)
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (landscape Architecture)
การออกแบบเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Design)
การออกแบบเพื่อคนทุกวัย/ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ (Universal Design)

วิชาที่สอน
–  02216108 สหวิทยาการออกแบบสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีทางอาคาร
–  02216305 เทคโนโลยีทางอาคาร 4
–  02216306 เทคโนโลยีทางอาคาร 5