0045

ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา

ภาระงานมอบหมายเพิ่มเติมของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมหลัก (Architecture Design)
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมภายใน (Interior-Interior Architecture Design)

ความเชี่ยวชาญวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม (Computer-Aided Architectural Design)

ความสนใจ / อื่นๆ
Advanced Computer Technology

 

วุฒิการศึกษา :
  • วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาฯ, 2551
  • ศศ.ม. (การจัดการทางการเงิน)   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546
  • สถ.ม. (เทคโนโลยีการก่อสร้าง)  จุฬาฯ, 2542
  • สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)  สจล., 2539
งานวิจัย/งานบริการวิชาการ/งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
–  โครงการออกแบบและจัดทำตู้บุหรี่ต้นแบบของโรงงานประจำปี 2559
วิชาที่สอน
        –  02216402 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
        –  02216401 สื่อดิจิตอลเพื่อการออกแบบ
        –  02216101 ออกแบบเบื้องต้น
        –  02216311 อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2